آغوش تو ...

علم را زیـر سوال می برد... !


آنقدر آرامم می کند ...

که هیـچ مُسکنی ... جــایش را نمی گیرد....


همیــــشه جایی در حوالی دلتــنگی من جــاری می شــوی…


جــاری می شــوی در ابـــریِ چشــمانـــم…

و می بـــاری آنقــدر تا زلال شـــوم…

تا آســمانی شــود هــوایِ دلــم…

آنقــدر که با همـــه روحـــم حــس کنـــم…

داشتن تو می ارزد

به تمـــام نداشــته هـــای دنیـا

/ 1 نظر / 49 بازدید