بنام خداوند بخشنده ي مهربان
و مردان پاك متعلق به زنان پاك و زنان پاك متعلق به مردان پاك و مردان ناپاك متعلق به زنان ناپاك و زنان ناپاك متعلق به مردان ناپاك .(و چنين است عدل خداوند صاحب زمين و آسمان )
سوره مباركه نور - آيه ي 26

/ 0 نظر / 5 بازدید