همیشه چوب سوختنی نیست ...

خوردنی هم هست !!!

ما گاهی اوقات چوب سادگیمون رو میخوریم ...

-------

یوسف مى دانست تمام درها بسته هستند ؛

اما به خاطر خدا و به امید او حتی به سوی درهای بسته دوید و تمام درهای بسته برایش باز شد ...

 

"اگر تمام درهای دنیا هم به رویت بسته شدند ، به طرف درهای بسته بدو ؛ چون خدای تو و یوسف یکیست"

-----------------------------------------

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید