خدا در مکان های دو از انتظار ؛

به دست افرادی دور از انتظار ؛

و در مواقعی تصور ناپذیر ؛

معجزات خود را به انجام می رساند ...

برای آن مهربان ِ توانا ، غیرممکن وجود ندارد !...

همیشه ، همیشه و همیشه امیدی هست ...

-------------------------------------------------------------------

گاهی ...
میان وسعت دستان خالیم
حس می کنم ...

تمام دار و ندارم نگاه توست ...

 

/ 0 نظر / 13 بازدید