دومین سالگرد ازدواجمون

دو سال از 9 تیر 90 روز عروسیمون گذشت  ...

انگار همین دیروزبود آن هنگام که نگاهم در نگاهت دقیقه ای خیره ماند...!

قلبم را دادم به تو که عشق منی ، با تو آمدم، آمدم تا جایی که تو میخواهی، با تو می آیم ، می آیم به هر جا که بروی ، با تو میروم ، میروم هر جا که بروی....

همه جا با توام ، نیست جایی که بی تو باشم ، نیست هوایی که بی تو نفس کشیده باشم

نیست یادی در قلبم جز یاد تو ، نیست مهری جز مهر و در
دلم

چشمانم هنوز غرق نگاه زیبای تواند، آنچه پنهان است در پشت نگاهت دنیای
عاشقانه من است

همه جا با توام ، آنجا و اینجا در قلبم ، اینجا آنجا در قلبت ،
می تابم و و
میتابی ، میمانم و میمانی، میدانم و میدانی که چقدر هم تو مرا دوست
داری ، هم من دیوانه توام...

چه خوب میفهمی در دلم چی میگذرد ، چی خوب معنا
میکنی نگاهم را ، چه عاشقانه میشنوی حرفهایم را

پاسخ دل گرفته ام را با عشق
میدهی، وقتی دلتنگم ، خبر داری از دل تنگم ،

همه جا با همیم ، نیست جایی که بی تو باشم ، نیست راهی که بی تو رفته باشم...

همه جا خاطره ، همه جا عشق ، همه جا عطر حضور تو، جایی نیست که نباشد
عطر نفسهای تو

 تویی
که جان داده ای به تنم و این یاد تو است که نفس میدهد به این تنی که روحش در وجود تو است

همسر عزیزم عاشقتم و تا ابد کنارت میمونم

/ 0 نظر / 13 بازدید