یه جیزینقیلی حرف با تو

فراز و نشيب
ساعت ۱:٠٦ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸۱ : توسط : عاطفه
بازي چرخ و فلك بسيار مي باشد عجيب*
اين طبيعت گه فرازت مي برد گاهي نشيب*
او عروسي پر خط و خالست اما بي وفاست*
بي وفا مكاره اي ما را نگر گشته نصيب*
با عصا آهسته رو چشم خرد را باز كن*
كژدمي باشد سياه و زهر نيشش بس غريب*
ذره بيني عينكت بايد كه بيند پيش پا*
ورنه اندازد به چاهت اين عروس پرفريب*

********************************
(شعر از موسی کردقراچورلو متخلص به پردل)